Om Svensk Fjällrasavel

Kor på kulle

Föreningen Svensk Fjällrasavel bildades i november 1995 och hade sitt första årsmöte i mars 1996. Under drygt 20 års tid från början av 1970-talet hade fjällrasens vara eller inte vara diskuterats och olika försök gjorts att ta tag i frågan, tyvärr hade alla runnit ut i sanden av olika skäl. Efter det att PRF (Projekt Rädda Fjällkon) startats 1993 med hjälp av WWF hade ett nätverk av fjällkoentusiaster formerats vilket efter ett par år mynnade ut i föreningen Svensk Fjällrasavel. Svensk Fjällrasavel är öppen för vem som helst som vill stödja fjällrasens bevarande och idag finns medlemmarna främst i Sverige men även i Norge och Finland.

Som medlem får man varje år fyra nummer av medlemstidningen Fjällkon samt kostnadsfri rådgivning i avelsfrågor och livdjursförmedling. Medlemmar får annonsera gratis om köp och försäljning av djur och foder eller annat med fjällrasanknytning i medlemstidningen och på hemsidan. Föreningen är även behjälplig med intyg om rasrenhet för den som söker stöd för utrotningshotade raser.

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter vilka väljs på föreningens årsmöte som hålls i månadskiftet juli/augusti. Alla medlemmar som har betalt medlemsavgiften före den 1 april samma år har rösträtt på årsmötet och är valbara till föreningens olika funktioner. Som medlem har man motionsrätt till årsmötet, motionen ska vara insänd till styrelsen senast 1 april samma år som mötet hålls. Styrelsen utser en avelskommitté och en fjällnärakommitté som tillsammans med styrelsen jobbar för och bevakar fjällrasens intressen.

Föreningen är av Svensk Mjölk godkänd registrerande förening och för stambok över fjällrasen för både tjurar och kor.

Verksamhetsberättelse

Årsmötesprotokoll